ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №1

для магістратури ДЕННОЇ форми навчання спеціальності "НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА"

Тема: СТРУКТУРА ТА СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

1. Поняття та правові ознаки комерційної таємниці

2. Історія становлення правового інституту комерційної таємниці

3. Механізми визначення переліку інформації, що становить комерційну таємницю

4. Групи інформації, які можуть вважатися комерційною таємницею

ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

1. Цивільний кодекс України // Офіційний Вісник України 2003, N 11, ст. 462.

2. Господарський кодекс України // Офіційний Вісник України 2003, N 11, ст. 461.

3. Кодекс законів про працю України // Вісник Податкової служби України 2006, N22.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів N 8376/1999

5. Кримінальний кодекс України. // Офіційний Вісник України 2001, N 21, ст. 920.

6. Постанова Кабінету Міністрів України N611 від 09.08.93р. "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці".

7. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: монографія / Ю. В. Носік. - К. : КНТ, 2007. - 240 с.

8. Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 398с.

9. Давыдов И.Ю. Тайна фирмы. – К.: Фирма Колир-2, 1993. – 174 с.

10. Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с.

11. Никифоров Г.К., Азнахаев Г.Н. Защита коммерческой тайны: Пособие для разраб. мер по обеспечению сохранения коммерч. тайны предприятия / Союз юристов Украины. – К.: Юринформ, 1994. – 88 с.

12. Проблемы защиты коммерческой тайны в условиях рыночной экономики: Метод. разраб. для студ. всех спец. / Киевский международный ун-т гражданской авиации / С.И.Жлобин (сост.), А.Ф.Аксенов (сост.). – К., 1998. – 34с.

13. Соловьев Э. Я. Коммерческая тайна и ее защита. – М.: "Ось-89", 2001. – 128с.

14. Хавронюк М. Підприємницьке шпигунство і розголошення комерційної таємниці: юридичний аналіз складів злочинів, удосконалення відповідальності // Предпринимательство, хоз. и право. – К., 1999. – №9. – С. 14-21.

15. Ситуаційний менеджмент. Навч. посіб.2-ге вид., перероб та доповн. –К.: Центр учбової літератури, 2012. – 388 с.