ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №7

для магістратури ДЕННОЇ форми навчання спеціальності "НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА"

Тема: ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

1. Дисциплінарна відповідальність за правопорушення у сфері обігу комерційної таємниці

2. Цивільно-правовий захист права на комерційну таємницю

3. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері обігу комерційної таємниці

4. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері обігу комерційної таємниці

ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

1. Цивільний кодекс України // Офіційний Вісник України 2003, N 11, ст. 462

2. Господарський кодекс України // Офіційний Вісник України 2003, N 11, ст. 461.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів N 8376/1999

4. Кримінальний кодекс України. // Офіційний Вісник України 2001, N 21, ст. 920.

5. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» // Відомості Верховної Ради України 1993, N50 від 14.12.1993

6. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» // Відомості Верховної Ради України 1996, N36 від 03.09.96, ст. 164

7. Закон України «Про захист економічної конкуренції» // Офіційний Вісник України 2001, 7 від 02.03.2001, ст. 260

8. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: монографія / Ю. В. Носік. - К. : КНТ, 2007. - 240 с.

9. Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 398с.

10. Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с.

11. Никифоров Г.К., Азнахаев Г.Н. Защита коммерческой тайны: Пособие для разраб. мер по обеспечению сохранения коммерч. тайны предприятия / Союз юристов Украины. – К.: Юринформ, 1994. – 88 с.

12. Проблемы защиты коммерческой тайны в условиях рыночной экономики: Метод. разраб. для студ. всех спец. / Киевский международный ун-т гражданской авиации / С.И.Жлобин (сост.), А.Ф.Аксенов (сост.). – К., 1998. – 34с.