ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №2

для магістратури спеціальності "ПРАВО"

Тема: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

1. Принципи приватно-правового регулювання режиму охорони комерційної таємниці підприємства

2. Елементи регулювання режиму охорони комерційної таємниці, що вносяться до звичайної правової бази підприємства

3. Основні структурні елементи Положення про комерційну таємницю підприємства

4. Правове регулювання обігу комерційної таємниці в договірних відносинах

ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

1. Цивільний кодекс України // Офіційний Вісник України 2003, N 11, ст. 462.

2. Господарський кодекс України // Офіційний Вісник України 2003, N 11, ст. 461.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів N 8376/1999

4. Постанова Кабінету Міністрів України N611 від 09.08.93р. "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці".

5. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: монографія / Ю. В. Носік. - К. : КНТ, 2007. - 240 с.

6. Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 398с.

7. Давыдов И.Ю. Тайна фирмы. – К.: Фирма Колир-2, 1993. – 174 с.

8. Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с.

9. Никифоров Г.К., Азнахаев Г.Н. Защита коммерческой тайны: Пособие для разраб. мер по обеспечению сохранения коммерч. тайны предприятия / Союз юристов Украины. – К.: Юринформ, 1994. – 88 с.

10. Проблемы защиты коммерческой тайны в условиях рыночной экономики: Метод. разраб. для студ. всех спец. / Киевский международный ун-т гражданской авиации / С.И.Жлобин (сост.), А.Ф.Аксенов (сост.). – К., 1998. – 34с.

11. Соловьев Э. Я. Коммерческая тайна и ее защита. – М.: "Ось-89", 2001. – 128с.

12. Ситуаційний менеджмент. Навч. посіб.2-ге вид., перероб та доповн. –К.: Центр учбової літератури, 2012. – 388 с.