ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №3

для магістратури спеціальності "ПРАВО"

Тема: МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ У СИСТЕМІ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

1. Підбір кадрів на посади, пов’язані із допуском до комерційної таємниці

2. Навчання персоналу вимогам режиму захисту комерційної таємниці

3. Реалізація заходів контролю за дотриманням персоналом режиму захисту комерційної таємниці

ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

1. Цивільний кодекс України // Офіційний Вісник України 2003, N 11, ст. 462.

2. Господарський кодекс України // Офіційний Вісник України 2003, N 11, ст. 461.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів N 8376/1999

4. Постанова Кабінету Міністрів України N611 від 09.08.93р. "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці".

5. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: монографія / Ю. В. Носік. - К. : КНТ, 2007. - 240 с.

6. Інформаційні технології методи захисту. Звід правил для управління інформаційною безпекою (ISO/IEC 27002:2005, MOD): Київ, Національний банк України, 2010

7. Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 398с.

8. Давыдов И.Ю. Тайна фирмы. – К.: Фирма Колир-2, 1993. – 174 с.

9. Коммерческая тайна. О защите информации. Безопасность бизнеса: извлечения из законодательных и других нормативных актов. – К.: Хрещатик, 1994. – 219 с.

10. Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с.

11. Никифоров Г.К., Азнахаев Г.Н. Защита коммерческой тайны: Пособие для разраб. мер по обеспечению сохранения коммерч. тайны предприятия / Союз юристов Украины. – К.: Юринформ, 1994. – 88 с.

12. Проблемы защиты коммерческой тайны в условиях рыночной экономики: Метод. разраб. для студ. всех спец. / Киевский международный ун-т гражданской авиации / С.И.Жлобин (сост.), А.Ф.Аксенов (сост.). – К., 1998. – 34с.

13. Соловьев Э. Я. Коммерческая тайна и ее защита. – М.: "Ось-89", 2001. – 128с.