ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №2

для магістратури ЗАОЧНОЇ форми навчання за спеціальністю «Національна безпека» група ЄНБ-201м/з

та перелік джерел для підготовки до нього

Тема: ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

1. Планування та проведення службового розслідування за фактом витоку комерційної таємниці на підприємстві

2. Цивільно-правовий захист права на комерційну таємницю

3. Антимонопольний комітет України як суб’єкт, що реалізує державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності

4. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері обігу комерційної таємниці

5. Кримінально-правові норми у сфері захисту права на комерційну таємницю

ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

1. Цивільний кодекс України // Офіційний Вісник України 2003, N 11, ст. 462.

2. Господарський кодекс України // Офіційний Вісник України 2003, N 11, ст. 461.

3. Кодекс законів про працю України // Вісник Податкової служби України 2006, N22.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів N 8376/1999

5. Кримінальний кодекс України. // Офіційний Вісник України 2001, N 21, ст. 920

6. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» // Відомості Верховної Ради України 1993, N50 від 14.12.1993

7. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» // Відомості Верховної Ради України 1996, N36 від 03.09.96, ст. 164

8. Закон України «Про охоронну діяльність» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 2, ст.8

9. Інструкція про порядок проведення службового розслідування у Службі безпеки України: затв. Наказом СБ України N 547 16.07.2008 р. // Офіційний вісник України 18.08.2008 - 2008 р., № 59, стор. 50, стаття 1999, код акту 43917/2008

10. Інструкція про порядок проведення службового розслідування в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України: затв. Наказом Держспецзв’язку № 90 від 28.04.2009 // Офіційний вісник України від 05.06.2009 — 2009 р., № 39, стор. 132, стаття 1337

11. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: монографія / Ю. В. Носік. - К. : КНТ, 2007. - 240 с.

12. Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 398с.

13. Давыдов И.Ю. Тайна фирмы. – К.: Фирма Колир-2, 1993. – 174 с.

14. Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с.

15. Никифоров Г.К., Азнахаев Г.Н. Защита коммерческой тайны: Пособие для разраб. мер по обеспечению сохранения коммерч. тайны предприятия / Союз юристов Украины. – К.: Юринформ, 1994. – 88 с.

16. Проблемы защиты коммерческой тайны в условиях рыночной экономики: Метод. разраб. для студ. всех спец. / Киевский международный ун-т гражданской авиации / С.И.Жлобин (сост.), А.Ф.Аксенов (сост.). – К., 1998. – 34с.

17. Соловьев Э. Я. Коммерческая тайна и ее защита. – М.: "Ось-89", 2001. – 128с.