ПИТАННЯ ЗАЛІКУ

1. Поняття та правові ознаки комерційної таємниці

2. Механізми визначення переліку інформації, що становить комерційну таємницю та групи інформації, які можуть вважатися комерційною таємницею

3. Етапи формування системи охорони комерційної таємниці підприємства

4. Суб’єкти системи охорони комерційної таємниці підприємства

5. Правовий статус служби безпеки підприємства як суб’єкта системи охорони комерційної таємниці

6. Поняття та складові режиму охорони комерційної таємниці на підприємстві

7. Нормативно-правові заходи охорони комерційної таємниці підприємства

8. Основні структурні елементи Положення про комерційну таємницю підприємства

9. Зміст договору про конфіденційність інформації, що укладається її власником з персоналом і контрагентами

10. Перелік організаційних заходів охорони комерційної таємниці підприємства та взаємозв’язки між ними

11. Принципи та організація допуску персоналу до комерційної таємниці підприємства

12. Підбір кадрів на посади, пов’язані із допуском до комерційної таємниці

13. Навчання персоналу вимогам режиму захисту комерційної таємниці

14. Реалізація заходів контролю за дотриманням персоналом режиму захисту комерційної таємниці

15. Організація внутрішньооб’єктового та пропускного режиму на підприємстві

16. Види інцидентів інформаційної безпеки та способи їх обробки

17. Планування службового розслідування за фактом витоку комерційної таємниці

18. Проведення службового розслідування за фактом витоку комерційної таємниці

19. Використання результатів службових розслідувань за фактом витоку комерційної таємниці

20. Дисциплінарна відповідальність за правопорушення у сфері обігу комерційної таємниці

21. Цивільно-правовий захист права на комерційну таємницю

22. Антимонопольний комітет України як суб’єкт, що реалізує державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності

23. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері обігу комерційної таємниці

24. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері обігу комерційної таємниці

Перелік джерел для підготовки до екзамену

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 30, ст. 141.

2. Закон України "Про інформацію" від 13.01.2011. // Офіційний вісник України вiд 18.02.2011 - 2011 р., № 10, стор. 21, стаття 445, код акту 54789/2011

3. Цивільний кодекс України // Офіційний Вісник України 2003, N 11, ст. 461.

4. Кримінальний кодекс України. // Офіційний Вісник України 2001, N 21, ст. 920.

5. Господарський кодекс України // Офіційний Вісник України 2003, N 11, ст. 462.

6. Кодекс законів про працю України // Вісник Податкової служби України 2006, N22.

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів N 8376/1999

8. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» // Відомості Верховної Ради України 1993, N50 від 14.12.1993

9. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» // Відомості Верховної Ради України 1996, N36 від 03.09.96, ст. 164

10. Закон України «Про охоронну діяльність» // Офіційний вісник України від 27.04.2012 — 2012 р., № 30, стор. 47, стаття 1099, код акту 61194/2012

11. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» // Офіційний вісник України від 25.06.2007 — 2007 р., № 44, стор. 12, стаття 1771, код акту 40114/2007

12. Постанова Кабінету Міністрів України N611 від 09.08.93р. "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці".

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 4 від 31.03.95р. «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди»

14. Інформаційні технології методи захисту. Звід правил для управління інформаційною безпекою (ISO/IEC 27002:2005, MOD): Київ, Національний банк України, 2010

15. Інструкція про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України: затв. Наказом Центрального управління Служби безпеки України від 04.02.2016 № 45 від 29.03.2016 // Офіційний Вісник України — 2016 р., № 23, стор. 307, стаття 933, код акта 81156/2016

16. Інструкція про порядок проведення службових розслідувань в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України: затв. Наказом Адміністрації Держспецзв’язку № 668 від 06.11.2015р.// Офіційний вісник України від 31.12.2015 — 2015 р., № 102, стор. 365, стаття 3560, код акта 79978/2015.

17. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: монографія / Ю. В. Носік. - К. : КНТ, 2007. - 240 с.

18. Конеев И. Р., Беляев А. В. Информационная безопасность предприятия. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003,- 752 с.

19. Іваницька Н. Захист комерційної таємниці в трудових правовідносинах // Бизнес и безопасность. — К., 2005. – № 6. — С. 12-14.

20. Никифоров Г.К., Азнахаев Г.Н. Защита коммерческой тайны: Пособие для разраб. мер по обеспечению сохранения коммерч. тайны предприятия / Союз юристов Украины. – К.: Юринформ, 1994. – 88 с.

21. Ситуаційний менеджмент. Навч. посіб.2-ге вид., перероб та доповн. –К.: Центр учбової літератури, 2012. – 388 с.

22. Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с.

23. Андрєєв В.І., Козюра В.Д., Скачек Л.М., Хорошко В.О. Стратегія управління інформаційною безпекою. – К.: ДУІКТ, 2008. – 277 с.

24. Менеджмент информационной безопасности / [Корченко А.Г., Казмирчук С.В.]. К.: ООО «Лазурит-Полиграф». – 275с.

25. Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 398с.

26. Давыдов И.Ю. Тайна фирмы. – К.: Фирма Колир-2, 1993. – 174 с.

27. Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. — М., 1996. — 384с.

28. Соловьев Э. Я. Коммерческая тайна и ее защита. – М.: "Ось-89", 2001. – 128с.